ვის და რატომ აცხადებს რუსეთი “უცხოელ აგენტად” – ინტერვიუ ალა კონსტანტინოვასთან

Ქალთა მზერა ესაუბრა რამოდენიმე აქტივისტსა და მედია მუშაკს პოსტსაპჭოთა სივრცეში, ჩვენი მიზანია გავიგოთ თუ როგორ მოქმედებდა “აგენტების კანონით” რუსეთის...

Continue reading

რა ბედი ეწიათ რუსეთში აგენტებად გამოცხადებულ ადამიანებს – ინტერვიუ მარგარიტა ფილიპოვასთან

Ქალთა მზერა ესაუბრა რამოდენიმე აქტივისტსა და მედია მუშაკს პოსტსაპჭოთა სივრცეში, ჩვენი მიზანია გავიგოთ თუ როგორ მოქმედებდა “აგენტების კანონით” რუსეთის...

Continue reading

ემოციური შრომა და მისი შედეგები

ანაზღაურებადი ზრუნვის სექტორში დასაქმებული ქალების მაგალითზე • აბსტრაქტი  ზრუნვის სექტორი და მასში დასაქმებული ადამიანების, განსაკუთრებით კი ქალების რაოდენობა სულ...

Continue reading

ზრუნვის მუშაკები და დასაქმება

თავი III გლობალური მზრუნველობით სამუშაო ძალის შემადგენლობაში შედის 249 მილიონი ქალი და 132 მილიონი კაცი ზრუნვის მუშაკები არიან ფასიანი...

Continue reading

აუნაზღაურებელი შრომის გენდერული დაყოფა(II)

თავი II გენდერული უთანასწორობა სახლსა და დასაქმებაში წარმოიქმნება პროდუქტიული და რეპროდუქციული როლების გენდერულ წარმოდგენებში. ისინი არსებობენ სხვადასხვა კულტურებში და...

Continue reading

აუნაზღაურებელი შრომის გენდერული დაყოფა

თავი I აუნაზღაურებად მზრუნველობით შრომას მნიშვნელოვან წვლილი შეაქვს ქვეყნების ეკონომიკაში, აგრეთვე ინდივიდუალურ და საზოგადოებრივ კეთილდღეობაში. აუნაზღაურებადი მზრუნველები მთელ მსოფლიოში...

Continue reading

სიღარიბე: შემოსავლიანი სიღარიბიდან მრავალგანზომილებიან სიღარიბემდე

თავი IV სიღარიბის აღმოფხვრა ბოლო საუკუნის განმავლობაში საერთაშორისო განვითარების სააგენტოებსა და ეროვნული მთავრობების მთავარი საზრუნავი იყო. მას შემდეგ, რაც...

Continue reading

ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლების მნიშვნელობა და მისი საჭიროება ქართულ კონტექსტში

(Georgian and English versions) აბსტრაქტი 2014 წლამდე საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში არ არსებობდა სექსუალური განათლების არანაირი კომპონენტი, 2014 წლიდან დღემდე...

Continue reading

ინვესტიციები სოციალური დახმარების ინფრასტრუქტურასა და მომსახურების მიწოდებაში

თავი III სოციალური დახმარების ინფრასტრუქტურა გულისხმობს სამედიცინო მომსახურების ეროვნული მასშტაბის ინფრასტრუქტურას, რომელიც გულისხმობს ბავშვთა ზრუნვის ცენტრებს, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს,...

Continue reading

ზოგი რამ მინიმალურ ხელფასზე, ქალთა უფლებებზე და დემოკრატიაზე

მინიმალური ხელფასის დაწესება სამართლებრივი გზით, ან დარგობრივი ხელშეკრულების ძალით (დარგობრივი მინიმალური ხელფასი, როგორც წესი, უნივერსალურზე უფრო მაღალია), წარმოადგენს შრომის...

Continue reading

Start typing and press Enter to search