ქალთა ფონდი საქართველოში

FRIDA The Young Feminist Fund

Friedrich Ebert Stiftung

United Nations Alliance of Civilizations/UNAOC

Grand Challenges Canada