ზრუნვითი სამუშაო

ზრუნვის მუშაკები და დასაქმება

თავი III გლობალური მზრუნველობით სამუშაო ძალის შემადგენლობაში შედის 249 მილიონი ქალი და 132 მილიონი კაცი ზრუნვის მუშაკები არიან ფასიანი...

Continue reading

Start typing and press Enter to search